دوربین مداربسته

دوربین های مداربسته به عنوان ابزار کنترل و نظارت در کل دنیا مورد استفاده قر